2030 Érd, Emma utca 7. | intezmenyvezeto@szocgond.hu

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!"
- Tamási Áron

Család- és Gyermekjóléti Központ

Szociális Gondozó Központ, Szociális Gondozás, Szociális Ellátás, Érd, Pest megye - Kép

Család- és Gyermekjóléti Központ


Bemutatkozás

Megállapítja azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. A gyermekvédelmi törvény meghatározza a fent megjelölt célok elérése érdekében a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének rendszerét, alapvető szabályait.

A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatok, gyámhatóság, bíróságok, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat, más szervezetek és személyek e törvény alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva járnak el. A Gyvt. szerint eljáró szervezetek és személyek tevékenységük során együttműködnek a családdal és - jogszabályban meghatározottak szerint - elősegítik a gyermek családban történő nevelkedését. A gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani.

A családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, korához és szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, egészséges személyiségfejlődését biztosítani kell.
A gyermekek védelme során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.


Elérhetőségek

Szervezeti egység megnevezése:

Szociális Gondozó Központ

Család- és Gyermekjóléti Központ

Szervezeti egység vezetője:

Bereiné Petrik Mária

Cím:

2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.

Telefon:

06-23-746-983

E-mail:

 • jaras@szocgond.hu

 • Nyitva tartás:

  Hétfő:

  8-17

  Kedd:

  12-17

  Szerda:

  8-17

  Csütörtök:

  8-17

  Péntek:

  8-12

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva


  Az intézmény feladata

  A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít:
  ♦ utcai és lakótelepi szociális munkát
  ♦ kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást
  ♦ gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot
  ♦ jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást
  ♦ családterápiát, családi döntéshozó konferenciát

  A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el:
  ♦ kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét
  ♦ javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére
  ♦ együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását
  ♦ a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához
  ♦ utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez
  ♦ védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít.

  Szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

  A Család­ és Gyermekjóléti Központ végzi a családsegítést azoknál az ellátási területén élő, veszélyeztetett kiskorú gyermeket nevelő családoknál, ahol a családban fennálló probléma a szolgálat eszközeivel, alapellátás keretében végzett családsegítéssel nem volt megoldható, így hatósági beavatkozás (gyermek védelembe vétele, gyermek családból valókiemelése) vált szükségessé, vagy az állami gondoskodásból a gyermek már visszatérhetett vérszerinti családjába, de utógondozás van folyamatban.


  Szolgáltatások

  A szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.
  Információ nyújtás, segítő beszélgetés, hivatalos ügyekben segítségnyújtás, családlátogatás, konfliktuskezelés, közvetítés más szolgáltatásba, örökbefogadással kapcsolatos intézkedés, elhelyezési tárgyaláson részvétel, felülvizsgálati tárgyaláson részvétel, esetmegbeszélés a jelzőrendszer tagjaival, esetkonferencia.
  Készenléti ügyelet hétvégi krízis telefonügyelet a 06/20-231-8561 mobilszámon, az ügyeletes szakember azonnali segítséget, vagy tájékoztatást nyújt, az alábbi nyitvatartás szerint:

  Hétfő:

  0-8

  Kedd:

  Zárva

  Szerda:

  Zárva

  Csütörtök:

  Zárva

  Péntek:

  12-24

  Szombat:

  0-24

  Vasárnap:

  0-24


  Kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása;

  Hétfő:

  8-17

  Kedd:

  8-17

  Szerda:

  8-17

  Csütörtök:

  8-17

  Péntek:

  12-18

  Szombat:

  8-13

  Vasárnap:

  Zárva


  Jogi tanácsadás ingyenes jogi segítségnyújtás és iratszerkesztés, az alábbi időpontokban.

  Hétfő:

  8:30-10:30

  Kedd:

  Zárva

  Szerda:

  Zárva

  Csütörtök:

  13-15:30

  Péntek:

  Zárva

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva


  Pszichológiai tanácsadás előzetes bejelentkezéssel
  Mediáció olyan konfliktuskezelési eljárás, aminek keretében a család-, és gyermekjóléti központ mediátori képzettségű szakemberei segítik a felek közötti megállapodás létrejöttét, ennek a szerződésnek az írásba foglalásával. Ilyen felek lehetnek: különélő szülők, szülő-gyerek, gyerek-pedagógus, gyerek-gyerek.
  Családsegítő javaslatára, önkéntes megkeresésre történhet, mediátorral egyeztetett időpontban.
  Fejlesztő pedagógiai foglalkozások előre egyeztetett időpontban;
  Utcai és lakótelepi szociális munka prevenciós szabadidős foglalkozások szervezése (kulturális, rekreációs, ismeretterjesztő, szocializációs, önismereti, személyiség- és közösségfejlesztő térítésmentes programok), utcai ifjúságvédelmi tevékenységek;
  Iskolai szociális munka preventív tevékenység, iskolai közösségfejlesztés, értékközvetítés, kapcsolattartás és együttműködés az iskolai gyermekvédelmi felelőssel, fejlesztőpedagógiai foglalkozások szervezése a Család- és Gyermekjóléti Központba.

  A gyermekjogi képviselő elérhetősége

  Neve:

  Varga Bea

  Fogadóóra:

  minden hónap első hétfő 13-14 óráig

  Címe:

  Országos Betegjogi, Ellátottjogi és Dokumentációs Központ

  1075. Budapest, Madách tér4 .II.em.

  Telefon:

  06-20-4899-672

  Zöldszám:

  06-80-620-055

  E-mail:

 • varga.bea@obdk.hu

 • Az ellátottjogi képviselő elérhetősége

  Neve:

  Filotásné Ugrics Katalin

  Címe

  Országos Betegjogi, Ellátottjogi és Dokumentációs Központ

  1075. Budapest, Madách tér4 .II.em.

  Telefon:

  06-20-4899-527

  Zöldszám:

  06-80-620-055

  E-mail:

 • ugrics.katalin@obdk.hu

 • A betegjogi képviselő elérhetősége

  Neve:

  Erhardtné dr. Gachályi Anikó

  Címe:

  Országos Betegjogi, Ellátottjogi és Dokumentációs Központ

  1075. Budapest, Madách tér 4. II.em.

  Telefon:

  06-20-4899-525

  Zöldszám:

  06-80-620-055  Családok Átmeneti Otthona


  Bemutatkozás

  Az otthontalanná vált családok lakhatásának biztosításával a gyermekek veszélyeztetettségének csökkentése. Átmeneti elhelyezést biztosítsunk a gyermek családban történő neveléséhez és gondozásához.
  Szervezeti egység vezetője: Bereiné Petrik Mária


  Feladata

  A családok segítése a hosszú távú önálló életvitelre, gyermekeik megfelelő gondozására, nevelésére, családi kapcsolataik megtartására és rendezésére, saját értékeik felismerésére, fejlesztésére. Megmutatjuk környezeti erőforrásaik felkutatását és azoknak saját érdekükben történő felhasználását. Segítséget nyújtunk a családoknak az önálló életvitel kialakításában, a sikeres társadalmi re-integrációban, az újrakezdésben.


  Szolgáltatásaink

  ♦ családgondozás, gyermekgondozás
  ♦ szociális és mentálhigiénés segítség nyújtása
  ♦ pszichológiai tanácsadás
  ♦ jogi tanácsadás
  ♦ lakhatási lehetőség biztosítása
  ♦ tisztálkodási, mosási, főzési lehetőség
  ♦ a gyermek számára szükség szerinti teljes körű ellátás biztosítása (ruhaneművel való ellátás, tisztálkodás-, tisztító szerek biztosítása, gyógyszerek, gyógyászati segédagyagok biztosítása, utazás biztosítása, telefonálási lehetőség, élelmiszertámogatás)
  ♦ textíliával történő ellátás és a személyes higiéné feltételeinek megteremtése
  ♦ az elsősegélyhez szükséges felszerelések biztosítása.


  Elérhetőségek

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Családok Átmeneti Otthona

  Cím:

  2030 Érd, Nyírfa u.11.

  Telefon:

  06-20-335-1318

  06-23-373-890

  E-mail:

 • csao@szocgond.hu

 • Nyitva tartás:

  Hétfő:

  0-24

  Kedd:

  0-24

  Szerda:

  0-24

  Csütörtök:

  0-24

  Péntek:

  0-24

  Szombat:

  0-24

  Vasárnap:

  0-24