2030 Érd, Emma utca 7. | intezmenyvezeto@szocgond.hu

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!"
- Tamási Áron

Szociális Gondozó Központ

Szociális Gondozó Központ, Szociális Gondozás, Szociális Ellátás, Érd, Pest megye - Kép

Hajléktalan Ellátó Központ


Bemutatkozás

A Hajléktalan Ellátó Központ 2016. január 1.-től a Szociális Gondozó Központ már meglévő szolgáltatásaival megalakult szervezeti egysége. Az egység szolgáltatásai: Utcai Szociális Munka, Hajléktalanok Nappali Melegedője, Éjjeli Menedékhely és Hajléktalanok Átmeneti Otthona.

Elérhetőségek

Szervezeti egység megnevezése:

Szociális Gondozó Központ

Hajléktalan Ellátó Központ

Szervezeti egység vezetője:

Stehlik Krisztián

Cím:

2030 Érd, Fehérvári út 89-91.

Telefon:

06-23-363-767

E-mail:

 • hajlektalanszallo@szocgond.hu


 • Átmeneti Ellátás

  Célja:

  Az Átmeneti Ellátás igénybevétele az egyén, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik, külön megállapodással . Az intézmény igénybevétele az első hónapban térítésmentes, ezt követően térítési díj megfizetése mellett vehető igénybe, melyet az Önkormányzat 83/2011. (XII.22.) számú helyi rendelete határoz meg.

  Szolgáltatásunk a családsegítés mellett működött 1998-ig. A Szociális Gondozó Központ megalakulása során, mint Hajléktalanokat Ellátó Központ csatlakozott az éjjeli menedékhelyhez és a hajléktalanok átmeneti ellátásához. Az integrált hajléktalan szolgáltatások- melegedő, menedékhely, átmeneti szálló, utcai szociális munka- egy területen működnek. 2016.-ban történt szervezeti átalakulás óta az ellátás a Hajléktalan Ellátóhoz tartozik. Ellátottjainknak, lehetőséget biztosítunk tisztálkodásra, mosásra. A gondozás során a szociális és egészségügyi ellátások igénybevételére és a szabadidő hasznos eltöltésére motiváljuk ügyfeleinket. . Az átmeneti ellátás a jövedelemmel rendelkező férfi és női hajléktalan személyeknek nyújt ellátást. Célja az önálló életviteli képességek erősítése, a szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása és a lakhatási problémák megoldásának támogatása.

  Igénybevétel módja:

  Az Átmeneti Ellátás igénybevétele önkéntes, az egyén illetve törvényes képviselő írásbeli kérelmére történik.

  ♦ egy hétnél nem régebbi negatív bőrgyógyászati igazolás
  ♦ fél évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet
  ♦ 9/1999 számú SzCsM rendelet az Egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolás
  ♦ jövedelemigazolás, vagy az ellátást kérő nyilatkozata a kereső tevékenységről
  ♦ amennyiben az ellátást kérő hozzátartozója vállalja át a térítési díj költségével megegyező összeg kiegyenlítését, abban az esetben annak nyilatkozata
  ♦ ellátott nyilvántartásba vétele
  ♦ írásbeli kérelem
  ♦ megállapodás megkötése
  ♦ gondozási terv kidolgozása és az abban foglaltak teljesítése, tevékeny együttműködés a kijelölt esetgazdával
  ♦ közösségi együttélés szabályainak betartására való képesség

  Az ellátás igénybevételét az egységvezető, távollétében helyettese engedélyezi. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az egyén illetve a törvényes képviselő írásbeli kérelmére történik. Az intézménybe történő felvétel során az új lakó számára esetgazda kijelölése történik, az esetgazda szociális munkással folytatott felvételi beszélgetés keretében rögzíti a személyes adatokat, és átadja az intézmény Házirendjét. Az ellátottal Megállapodást szükséges kötni, mely tartalmazza az ellátás időtartamát, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, az ellátás kezdetének időpontját, megszűnésének módjait. Az átmeneti ellátás igénybevevői személyes szükségleteikhez kapcsolódó ellátásukat önmaguk végzik.

  Elérhetőségek:

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Hajléktalan Ellátó Központ

  Szervezeti egység vezetője:

  Stehlik Krisztián

  Cím:

  2030 Érd, Fehérvári út 89-91.

  Telefon:

  06-23-363-767

  E-mail:

 • hajlektalanszallo@szocgond.hu


 • Éjjeli Menedékhely

  Célja:

  Az éjjeli menedékhely célja az önellátásra képes, egyedülálló hajléktalan férfiak részére nyújtott térítésmentes éjszakai ellátás biztosítása eseti jelleggel.

  Feladatai:

  A hajléktalanok átmeneti ellátásának és az éjjeli menedékhelynek a feladata:
  ♦ lakhatási problémáik tartós rendezése
  ♦ társadalmi reintegrációjuk elősegítése
  ♦ pszicho-szociális képességeik fejlesztése
  ♦ munkaerő-piaci helyzetük erősítése, munkahelykeresésben történő segítségnyújtás
  ♦ hivatalos ügyek intézése, iratpótlás
  ♦ családi és társadalmi kapcsolatok erősítése, támogatása
  ♦ hosszú távon az intézményes ellátási formán kívüli életvitelre való képességek és készségek támogatása az egyéni szükségletek alapján
  ♦ lehetőséget nyújt pihenésre, tisztálkodásra, mosásra
  ♦ személyes használati tárgyak megőrzésére alkalmas helyet biztosít
  ♦ elsősegély ellátáshoz szükséges segítséget nyújt
  ♦ intézményen belüli közösségi élet szervezése

  Igénybevétel módja:

  Az éjjeli menedékhelyet az a rászoruló hajléktalan személy veheti igénybe, aki:
  ♦ magyar állampolgár, hontalan, vagy bevándorlási, illetve letelepedési engedéllyel rendelkezik, valamint akit a magyar hatóságok menekültként elismert
  ♦ 18. életévét betöltötte
  ♦ önellátásra képes
  ♦ más lakhatási lehetőséggel nem rendelkezik
  ♦ a felvételkor tudomásul veszi a házirendben foglaltakat, melyet aláírásával igazol.
  Az éjjeli menedékhely nyilvántartást vezet az igénybevevőkről, mely tartalmazza az igénybevevő:
  ♦ személyi adatait (neve, anyja neve, születési helye és ideje, TAJ száma)
  ♦ az éjjeli menedékhely igénybevételéhez szükséges egészségügyi igazolások meglétét
  ♦ a lakó magatartásával kapcsolatos feljegyzéseket
  ♦ az ellátás felfüggesztését megalapozó esemény dokumentálását
  ♦ szolgáltatások nyújtásának dokumentálását

  Igénybevétel feltételei:

  ♦ kérelem
  ♦ fél évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet
  ♦ valamint egy hétnél nem régebbi negatív bőrgyógyászati igazolás
  ♦ krízisidőszakban, amennyiben a fenti igazolásokkal nem rendelkezik az igénybevevő, úgy az éjszakai ügyeleten szükséges az igazolás beszerzése, majd a következő munkanapon köteles a fenti igazolásokat beszerezni és azt az ügyeletes kollégának megmutatni. A negatív leletek bemutatásáig ideiglenes fekhely elfoglalása lehetséges, külön helyiségben. A felvétel során az éjjeli menedékhelyet igénybe vevő köteles közölni a nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, TAJ számát.

  Elérhetőségek:

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Hajléktalan Ellátó Központ

  Szervezeti egység vezetője:

  Stehlik Krisztián

  Cím:

  2030 Érd, Fehérvári út 89-91.

  Telefon:

  06-23-363-767

  E-mail:

 • hajlektalanszallo@szocgond.hu

 • Nyitvatartás:

  A szállást naponta 16h - 22h között lehet elfoglalni, minden fél és egész órában, reggel 4:30 és 7:45 között kötelező elhagyni. A szálló közösségi élete miatt 22h –tól kötelező csendes pihenő van.


  Nappali melegedő

  Célja:

  A nappali melegedő célja az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő életritmus biztosítása közösségi formában. Szolgáltatásunk további célja a hajléktalan emberek társadalmi leszakadásának lehetőség szerinti megszüntetése, életminőségük javítása. Intézményünk elsősorban a hajléktalan személyeknek nappali tartózkodásra nyújt lehetőséget. A másodlagos tevékenységünk eredménye a közegészségügyi és járványügyi, valamint a bűnmegelőzési célok betöltése.

  Feladatai:

  ♦ étkeztetés megszervezése
  ♦ tisztálkodási és mosási lehetőség biztosítása
  ♦ igény esetén ruhapótlás
  ♦ pihenésre alkalmas hely megteremtése
  ♦ közösségi együttlét megszervezése
  ♦ információnyújtás az egyes szociális és egészségügyi ellátások hozzájutásáról
  ♦ ügyintézés segítése, iratpótlás
  ♦ álláskeresésben történő segítségnyújtás
  ♦ életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás biztosítása

  Igénybevétel feltételei:

  ♦ fél évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet és az egy hétnél nem régebbi negatív bőrgyógyászati igazolás
  ♦ minden önellátásra képes 18 év feletti magyar állampolgár,
  ♦ letelepedési engedéllyel, vagy
  ♦ menekült státusszal rendelkező külföldi személy
  ♦ aki Pest megye közigazgatási területéről rendelkező lakcímet birtokol
  ♦ felvételkor tudomásul veszi a Házirendben foglaltakat
  ♦ ellátotti nyilatkozat alapszolgáltatás igénybevételéről
  ♦ ellátotti nyilatkozat adatnyilvántartásról
  ♦ szóban vagy írásban előterjesztett ellátás iránti kérelem
  ♦ nyilvántartás

  Elérhetőségek:

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Hajléktalan Ellátó Központ

  Szervezeti egység vezetője:

  Stehlik Krisztián

  Cím:

  2030 Érd, Fehérvári út 89-91.

  Telefon:

  06-23-363-767

  E-mail:

 • hajlektalanszallo@szocgond.hu


 • Utcai szolgálat

  Célja:

  Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. Az utcai szociális munka célja, hogy az ellátási területén fellelhető hajléktalan egyéneknek, csoportoknak nyújtson hatékony segítséget. Feladatunk a személyek felkutatása, gondozásba vétele, kapcsolattartás kiépítése, esetkezelés, illetve adott helyzetben a krízisintervenció alkalmazása. Veszélyhelyzet esetén szükséges a munkát végző szociális munkásoknak intézkedni, és a helyszínen megvárni az ellátást, illetve az intézkedést nyújtó személyt. Céljaink között szerepel az intézményes elhelyezésre való motiváció növelése, de ez nehéz feladat, hiszen azok a személyek, akik életvitelszerűen rendezkednek be az utcai életformára, nem szívesen választják a bentlakást nyújtó intézményeket. Az utcai szociális munka több részből tevődik össze, egyrészt a fent leírtakból, másrészt a napi terepbejárásból. A folyamatos kapcsolattartás során az aktuális információkat szükséges átadni a klienseinknek, ügyintézésekben segítséget nyújtani, természetbeli adományokkal támogatni, és a fizikai és mentális állapotukat figyelemmel kísérni. Szükség esetén a megfelelő egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz az eljutásban segíteni, tanácsadási formákat biztosítani, életviteli problémák megoldásában és konfliktushelyzetek kezelésében segítséget adni, de feladatunk még a támogató rendszerek feltérképezése, családi kapcsolatok felkutatása és erősítése. Krízis időszakban fokozottabban járjuk a területet, és nem csak az utcán életvitelszerűen élőkkel tartjuk a kapcsolatot, hanem az illegális lakáshasználókkal is, hiszen ezek a személyek, családok veszélyeztetett helyzetben vannak, bármikor ki lehet lakoltatni őket.

  Feladatai:

  ♦ a településen tartózkodó hajléktalan személyek felkutatása, megkeresése, kapcsolatfelvétel
  ♦ jelzőrendszer kialakítása és működtetése
  ♦ szükség esetén a rászorultak megfelelő intézménybe juttatása
  ♦ az utcai életmódból eredő ártalmakat csökkenti, segítse az túlélést
  ♦ segítséget nyújt az egyének, csoportok lakhatásának megoldásában
  ♦ az utcán életvitelszerűen élő személyek egészségügyi és mentális állapotának figyelemmel kisérése
  ♦ tájékoztatás, információnyújtás, ügyintézésben való közreműködés
  ♦ mentális, életvezetési és jogi tanácsadás biztosítása
  ♦ az egyes szolgáltatásokhoz (egészségügyi, szociális, művelődési, közigazgatási, munkaügyi) való hozzájutás segítése
  ♦ krízis és konfliktus helyzetek kezelése
  ♦ életviteli problémák megoldásában támogatás
  ♦ segítő beszélgetés, kapcsolat és támaszrendszer kialakításában segítés
  ♦ tárgyi adományok gyűjtése, osztása
  ♦ krízis időszakban élelem és teaosztás, gondoskodás meleg ruháról, takaróról, készenléti gyógyszerről
  ♦ csomagmegőrzés biztosítása

  Igénybevétel módja:

  Az ellátás igénybevétele feltételhez nem köthető, jelzés alapján a Regionális Diszpécserszolgálat, bármelyik intézmény, szervezet, és magánszemély is bejelentheti észrevételeit, segítséget kérhet. A szolgáltatás önkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe.

  Elérhetőségek:

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Hajléktalan Ellátó Központ

  Szervezeti egység vezetője:

  Stehlik Krisztián

  Cím:

  2030 Érd, Fehérvári út 89-91.

  Telefon:

  06-23-363-767

  E-mail:

 • hajlektalanszallo@szocgond.hu
 • utca@szocgond.hu

 • Ügyeleti idő (2030 Érd, Fehérvári út 91.):

  Hétfő:

  16-18

  Kedd:

  Zárva

  Szerda:

  16-18

  Csütörtök:

  Zárva

  Péntek:

  16-17

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva


  Telefonos ügyelet (0-24 óráig): 06-20-319-6559

  Az ellátási területeken naponta más helyszíneket jelöltünk meg, ahol az ellátást igénylők találkozhatnak az utcai gondozókkal.

  Találkozási napok

  Találkozás helyszínek

  Hétfő:

  Ófalú Római út 13:00-13:30

  Érd központ Béke tér 14:00-14:30

  Kedd:

  Diósd Polgármesteri Hivatal parkoló 11:00-11.30

  Parkváros Közösségi Ház 13:00-13:30

  Tárnok Egészségház 14:30-15:00

  Szerda:

  Érd központ Béke tér 10:30-11:00

  Ófalú Római út 11:30-12:00

  Csütörtök:

  Terepbejárás

  Péntek:

  Terepbejárás


  A találkozási pontokon kívüli időpontokban az utcai szociális munkatársak folyamatosan jelen vannak a város területén.

  Szociális Gondozó Központ, Szociális Gondozás, Szociális Ellátás, Érd, Pest megye - Kép