2030 Érd, Emma utca 7. | (23) 520 362 | intezmenyvezeto@szocgond.hu

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!"
- Tamási Áron

Szociális Gondozó Központ

Szociális Gondozó Központ, Szociális Gondozás, Szociális Ellátás, Érd, Pest megye - Kép

Szenvedélybeteg és Hajléktalan Ellátó- Támogató Szolgálat

Ugrás a tartalomjegyzékre
Bemutatkozás

Szenvedélybeteg és Hajléktalan Ellátó- Támogató Szolgálat BEMUTATKOZÁS

A Szenvedélybeteg és Hajléktalan Ellátó 2016. január 1.-től a Szociális Gondozó Központ már meglévő szolgáltatásaival megalakult szervezeti egysége. Az egység szolgáltatásai: Támogató Szolgálat, Utcai Szociális Munka, Hajléktalanok Nappali Melegedője, Éjjeli Menedékhely és Hajléktalanok Átmeneti Otthona.

Elérhetősége:

Szervezeti egység megnevezése:

Szociális Gondozó Központ

Szenvedélybeteg és Hajléktalan Ellátó- Támogató Szolgálat

Szervezeti egység vezetője

Stehlik Krisztián

Cím:

2030 Érd, Fehérvári út 89-91.

Elérhetőségek:

Telefon:

06-23-363-767

E-mail:

 • szhe@szocgond.hu

 • Átmeneti Ellátás

  Célja

  Külön megállapodással érdi lakcímmel rendelkező személyek számára nyújt átmeneti ellátást térítési díj ellenében, melyet az Önkormányzat helyi rendelte, valamint a 29/1993. évi Kormányrendelet szabályoz.
  Szolgáltatásunk a családsegítés mellett működött 1998-ig. A Szociális Gondozó Központ megalakulása során, mint Hajléktalanokat Ellátó Központ csatlakozott az éjjeli menedékhelyhez és a hajléktalanok átmeneti ellátásához. Az integrált hajléktalan szolgáltatások- melegedő, menedékhely, átmeneti szálló- egy területen működnek. 2016.-ban történt szervezeti átalakulás óta az ellátás a Szenvedélybeteg és Hajléktalan Ellátóhoz tartozik. Ellátottaink naponta kétszer étkezhetnek nálunk, lehetőséget biztosítunk tisztálkodásra, mosásra, elhasználódott ruhák cseréjére. A gondozás során a szociális és egészségügyi ellátások igénybevételére és a szabadidő hasznos eltöltésére motiváljuk ügyfeleinket.

  Igénybevétel módja

  Az Átmeneti Ellátás igénybevétele önkéntes, az egyén illetve törvényes képviselő írásbeli kérelmére történik.
  ♦ minden önellátásra képes 18 év feletti magyar állampolgár,
  ♦ letelepedési engedéllyel, vagy
  ♦ menekült státusszal rendelkező külföldi személy
  ♦ érdi lakcímmel rendelkezik
  ♦ Érd Megyei Jogú Várossal feladat ellátási szerződéssel rendelkező települések lakói
  ♦ felvételkor tudomásul veszi a Házirendben foglaltakat

  Igénybevétel feltétele

  ♦ fél évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet
  ♦ egy hétnél nem régebbi negatív bőrgyógyászati igazolás
  ♦ 9/1999 számú SzCsM rendelet az Egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolás
  ♦ jövedelemigazolás
  ♦ ellátott nyilvántartásba vétele
  ♦ megállapodás megkötése
  ♦ gondozási terv kidolgozása és az abban foglaltak teljesítése, tevékeny együttműködés a kijelölt esetgazdával
  ♦ közösségi együttélés szabályainak betartására való képesség
  Az ellátás igénybevételét az egységvezető, távollétében helyettese engedélyezi. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az egyén illetve a törvényes képviselő írásbeli kérelmére történik.
  Az intézménybe történő felvétel során az új lakó számára esetgazda kijelölése történik, az esetgazda szociális munkással folytatott felvételi beszélgetés keretében rögzíti a személyes adatokat, és átadja az intézmény Házirendjét. Az ellátottal Megállapodást szükséges kötni, mely tartalmazza az ellátás időtartamát, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, az ellátás kezdetének időpontját, megszűnésének módjait. Az átmeneti ellátás igénybevevői személyes szükségleteikhez kapcsolódó ellátásukat önmaguk végzik.


  Elérhetősége:

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Szenvedélybeteg és Hajléktalan Ellátó- Támogató Szolgálat

  Szervezeti egység vezetője

  Stehlik Krisztián

  Cím:

  2030 Érd, Fehérvári út 89-91.

  Elérhetőségek:

  Telefon:

  06-23-363-767

  E-mail:

 • szhe@szocgond.hu

 • Éjjeli Menedékhely

  Célja

  16-8 óráig félóránként történő beengedéssel.
  Az éjjeli menedékhely célja az önellátásra képes, egyedülálló hajléktalan férfiak részére nyújtott térítésmentes éjszakai ellátás biztosítása eseti jelleggel. Az átmeneti ellátás a jövedelemmel rendelkező férfi és női hajléktalan személyeknek nyújt ellátást. Célja az önálló életviteli képességek erősítése, a szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása és a lakhatási problémák megoldásának támogatása.

  Feladata

  A hajléktalanok átmeneti ellátásának és az éjjeli menedékhelynek a feladata:
  ♦ lakhatási problémáik tartós rendezése
  ♦ társadalmi reintegrációjuk elősegítése
  ♦ pszicho-szociális képességeik fejlesztése
  ♦ munkaerő-piaci helyzetük erősítése, munkahelykeresésben történő segítségnyújtás
  ♦ hivatalos ügyek intézése, iratpótlás
  ♦ családi és társadalmi kapcsolatok erősítése, támogatása
  ♦ hosszú távon az intézményes ellátási formán kívüli életvitelre való képességek és készségek támogatása az egyéni szükségletek alapján
  ♦ lehetőséget nyújt pihenésre, tisztálkodásra, mosásra
  ♦ személyes használati tárgyak megőrzésére alkalmas helyet biztosít
  ♦ elsősegély ellátáshoz szükséges segítséget nyújt
  ♦ intézményen belüli közösségi élet szervezése
  Az éjjeli menedékhelyet egyedülálló férfi hajléktalan személyek vehetik igénybe eseti jelleggel, éjszakai elhelyezéssel. Az éjjel menedékhely igénybevétele önkéntes és térítésmentes. A bekerülés feltétele az egy hétnél nem régebbi negatív bőrgyógyászati igazolás, valamint a hat hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő igazolás.

  Igénybevétel módja

  Az éjjeli menedékhelyet az a rászoruló hajléktalan személy veheti igénybe, aki:
  ♦ magyar állampolgár, hontalan, vagy bevándorlási, illetve letelepedési engedéllyel rendelkezik, valamint akit a magyar hatóságok menekültként elismert
  ♦ 18. életévét betöltötte
  ♦ önellátásra képes
  ♦ más lakhatási lehetőséggel nem rendelkezik
  ♦ a felvételkor tudomásul veszi a házirendben foglaltakat, melyet aláírásával igazol.
  Az éjjeli menedékhely nyilvántartást vezet az igénybevevőkről, mely tartalmazza az igénybevevő:
  ♦ személyi adatait (neve, anyja neve, születési helye és ideje, TAJ száma)
  ♦ az éjjeli menedékhely igénybevételéhez szükséges egészségügyi igazolások meglétét
  ♦ a lakó magatartásával kapcsolatos feljegyzéseket
  ♦ az ellátás felfüggesztését megalapozó esemény dokumentálását
  ♦ szolgáltatások nyújtásának dokumentálását

  Igénybevétel feltétele

  ♦ kérelem
  ♦ fél évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet
  ♦ valamint egy hétnél nem régebbi negatív bőrgyógyászati igazolás
  ♦ krízisidőszakban, amennyiben a fenti igazolásokkal nem rendelkezik az igénybevevő, úgy az éjszakai ügyeleten szükséges az igazolás beszerzése, majd a következő munkanapon köteles a fenti igazolásokat beszerezni és azt az ügyeletes kollégának megmutatni. A negatív leletek bemutatásáig ideiglenes fekhely elfoglalása lehetséges, külön helyiségben.
  A felvétel során az éjjeli menedékhelyet igénybe vevő köteles közölni a nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, TAJ számát.

  Elérhetősége:

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Szenvedélybeteg és Hajléktalan Ellátó- Támogató Szolgálat

  Szervezeti egység vezetője

  Stehlik Krisztián

  Cím:

  2030 Érd, Fehérvári út 89-91.

  Elérhetőségek:

  Telefon:

  06-23-363-767

  E-mail:

 • szhe@szocgond.hu

 • Nyitvatartás

  A szállást naponta 16h - 22h között lehet elfoglalni, minden fél és egész órában, reggel 4:30 és 7:45 között kötelező elhagyni. A szálló közösségi élete miatt 22h –tól kötelező csendes pihenő van.

  Nappali melegedő

  Célja

  A nappali melegedő célja az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő életritmus biztosítása közösségi formában.

  Feladata

  ♦ étkeztetés megszervezése
  ♦ tisztálkodási és mosási lehetőség biztosítása
  ♦ igény esetén ruhapótlás
  ♦ pihenésre alkalmas hely megteremtése
  ♦ közösségi együttlét megszervezése
  ♦ információnyújtás az egyes szociális és egészségügyi ellátások hozzájutásáról
  ♦ ügyintézés segítése, iratpótlás
  ♦ álláskeresésben történő segítségnyújtás
  ♦ életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás biztosítása

  Igénybevétel feltétele

  ♦ fél évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet és az egy hétnél nem régebbi negatív bőrgyógyászati igazolás.
  ♦ minden önellátásra képes 18 év feletti magyar állampolgár,
  ♦ letelepedési engedéllyel, vagy
  ♦ menekült státusszal rendelkező külföldi személy
  ♦ érdi lakcímmel rendelkezik
  ♦ felvételkor tudomásul veszi a Házirendben foglaltakat
  ♦ fél évnél nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet
  ♦ valamint egy hétnél nem régebbi negatív bőrgyógyászati igazolás
  ♦ 9/1999 számú SzCsM rendelet az Egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolás
  ♦ ellátotti nyilatkozat alapszolgáltatás igénybevételéről
  ♦ ellátotti nyilatkozat adatnyilvántartásról
  ♦ nyilvántartás


  Elérhetősége:

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Szenvedélybeteg és Hajléktalan Ellátó- Támogató Szolgálat

  Szervezeti egység vezetője

  Stehlik Krisztián

  Cím:

  2030 Érd, Fehérvári út 89-91.

  Elérhetőségek:

  Telefon:

  06-23-363-767

  E-mail:

 • szhe@szocgond.hu

 • Utcai szolgálat

  Célja

  Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. Az utcai szociális munka célja, hogy az ellátási területén fellelhető hajléktalan egyéneknek, csoportoknak nyújtson hatékony segítséget. Feladatunk a személyek felkutatása, gondozásba vétele, kapcsolattartás kiépítése, esetkezelés, illetve adott helyzetben a krízisintervenció alkalmazása. Veszélyhelyzet esetén szükséges a munkát végző szociális munkásoknak intézkedni, és a helyszínen megvárni az ellátást, illetve az intézkedést nyújtó személyt. Céljaink között szerepel az intézményes elhelyezésre való motiváció növelése, de ez nehéz feladat, hiszen azok a személyek, akik életvitelszerűen rendezkednek be az utcai életformára, nem szívesen választják a bentlakást nyújtó intézményeket. Az utcai szociális munka több részből tevődik össze, egyrészt a fent leírtakból, másrészt a napi terepbejárásból. A folyamatos kapcsolattartás során az aktuális információkat szükséges átadni a klienseinknek, ügyintézésekben segítséget nyújtani, természetbeli adományokkal támogatni, és a fizikai és mentális állapotukat figyelemmel kísérni. Szükség esetén a megfelelő egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz az eljutásban segíteni, tanácsadási formákat biztosítani, életviteli problémák megoldásában és konfliktushelyzetek kezelésében segítséget adni, de feladatunk még a támogató rendszerek feltérképezése, családi kapcsolatok felkutatása és erősítése. Krízis időszakban fokozottabban járjuk a területet, és nem csak az utcán életvitelszerűen élőkkel tartjuk a kapcsolatot, hanem az illegális lakáshasználókkal is, hiszen ezek a személyek, családok veszélyeztetett helyzetben vannak, bármikor ki lehet lakoltatni őket.

  Feladatai:

  ♦ a településen tartózkodó hajléktalan személyek felkutatása, megkeresése, kapcsolatfelvétel
  ♦ jelzőrendszer kialakítása és működtetése
  ♦ szükség esetén a rászorultak megfelelő intézménybe juttatása
  ♦ az utcai életmódból eredő ártalmakat csökkenti, segítse az túlélést
  ♦ segítséget nyújt az egyének, csoportok lakhatásának megoldásában
  ♦ az utcán életvitelszerűen élő személyek egészségügyi és mentális állapotának figyelemmel kisérése
  ♦ tájékoztatás, információnyújtás, ügyintézésben való közreműködés
  ♦ mentális, életvezetési és jogi tanácsadás biztosítása
  ♦ az egyes szolgáltatásokhoz (egészségügyi, szociális, művelődési, közigazgatási, munkaügyi) való hozzájutás segítése
  ♦ krízis és konfliktus helyzetek kezelése
  ♦ életviteli problémák megoldásában támogatás
  ♦ segítő beszélgetés, kapcsolat és támaszrendszer kialakításában segítés
  ♦ tárgyi adományok gyűjtése, osztása
  ♦ krízis időszakban élelem és teaosztás, gondoskodás meleg ruháról, takaróról, készenléti gyógyszerről
  ♦ csomagmegőrzés biztosítása

  Igénybevétel módja:

  Az ellátás igénybevétele feltételhez nem köthető, jelzés alapján a Regionális Diszpécserszolgálat, bármelyik intézmény, szervezet, és magánszemély is bejelentheti észrevételeit, segítséget kérhet. A szolgáltatás önkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe.

  Elérhetősége:

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Szenvedélybeteg és Hajléktalan Ellátó Hajléktalan Ellátó

  Szervezeti egység vezetője

  Stehlik Krisztián

  Cím:

  2030 Érd, Emma utca 8.

  Elérhetőségek:

  Telefon:

  06-20-311-7866

  06-23-362-240

  E-mail:

 • szhe@szocgond.hu
 • utca@szocgond.hu
 • Ügyeleti idő:

  Hétfő:

  12-14

  Kedd:

  12-14

  Szerda:

  12-14

  Csütörtök:

  12-14

  Péntek:

  12-14

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva


  A támogató szolgáltatás

  Bemutatkozás

  A támogató szolgáltatás célja, hogy a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésében segítséget nyújtson, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli segítségnyújtás. Az egyéni és társas igények, szükségletek megfelelő kielégítése, a legmagasabb fokú önálló életvitel és társadalmi integráció elősegítése érdekében, az egyén izolációjának megszüntetésével.

  Feladatai

  ♦ Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése).
  ♦ Az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi- szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek megteremtése.
  ♦ Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése.
  ♦ Mobilinternet használatával lehetőség szerint az ügyintézés a lakókörnyezetben valósuljon meg.
  ♦ Személyi segítés megszervezése és működtetése, amely segítséget nyújt a fogyatékkal élő ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez (ápolási és gondozási feladatok, otthoni felügyelet stb.)
  ♦ A jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása.
  ♦ Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez, speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz.
  ♦ Egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok ellátása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan.
  ♦ Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósításához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős
  kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása.
  ♦ A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének támogatása.
  ♦ Fogyatékos gyermekeket nevelő családok részére gyermekfelügyelet biztosítása.
  ♦ Segédeszközök kölcsönzése a rászorulók részére.
  Szolgáltatásai:

  ♦ személyi segítés

  o eredeti tevékenység segítése

  o alternatív tevékenység támogatása

  o önálló segítő tevékenység

  ♦ személyi szállítás

  ♦ információ nyújtása

  o információnyújtás és tájékoztatás

  o tanácsadás

  o ügyintézés

  ♦ eszközök kölcsönzése
  ♦ szabadidős és kulturális programok biztosítása
  ♦ önsegítő csoportok működtetése

  Elérhetősége:

  Szervezeti egység megnevezése:

  Szociális Gondozó Központ

  Szenvedélybeteg és Hajléktalan Ellátó- Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása és Utcai Szociális Munka

  Szervezeti egység vezetője

  Stehlik Krisztián

  Cím:

  2030 Érd, Emma utca 8

  Elérhetőségek:

  Telefon:

  06-23-367-957

  06-23-362-240

  E-mail:

 • tamogato@szocgond.hu • Nyitva tartás:

  Hétfő:

  8-16

  Kedd:

  8-16

  Szerda:

  8-16

  Csütörtök:

  8-16

  Péntek:

  8-16

  Szombat:

  Zárva

  Vasárnap:

  Zárva


  Szociális Gondozó Központ, Szociális Gondozás, Szociális Ellátás, Érd, Pest megye - Kép